วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภารกิจในการจัดทำเอกสาร OA (สรุป 04/07/54)

           
                  ปัจจุบันการจัดทำเอกสาร OA ได้รับความนิยมมาห อันเนื่องมาจากการจัดทำเอกสาร OA เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ อาจารย์ หรือผู้ที่ทำการวิจัยได้นำผลงานของตนออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  ซึ่งภารกิจในการจัดทำเอกสาร OA นั้นหมายถึง ภารกิจที่ทางองค์กรหรือสถาบันต่างๆ เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการจัดทำเอกสาร OA  เพื่อต้องการให้นักวิชาการหรือผู้ที่ทำการวิจัย ได้นำผลงานที่เป็นบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยมาเผยแพร่  
                 วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร OA คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความทางวิชาการได้ในรูปแบบของดิจิทัล  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งภารกิจในการจัดทำเอกสาร OA นี้เกิดจากการลงมติของสถาบันการวิจัย และฝ่ายงานวิชาการของทางมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำเอกสาร OA  นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยให้วงการการศึกษามีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระจายความรู้และผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงบทความหรือความรู้ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอให้ทุุนแก่นักวิชาการและนักวิจัย เพื่อต้องการให้มีการเผยแพร่บทความที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีการจัดทำเอกสาร OA และออกภารกิจการจัดทำเอกสาร OA  แห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยเซาว์แทมตัน  เป็นต้น
               

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

E-Book-ต่อ และ E-Journal (สรุป 14/07/54)

                   
                      การเข้าถึง
 • Offline  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิยมใช้เป็น offline ถ่ายโอนมาที่เครื่องอ่าน
 • Online  อ่านผ่านเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมในการอ่าน เช่น Adobe Reader , Microsoft Reader

                    Implementation of  E-Book
 1. Downloadable e-Books  สามารถดาวน์โหลดได้เลย โดยมีให้บริการเป็นสาธารณะ  ไม่ใช่เพื่อการค้า  และมีโปรแกรมเฉพาะในการอ่าน                                                                                                            
 2. Dedicated e-Book readers บอกรับเป็นสมาชิกก่อน เช่น  Amazon Kindle ซึ่งเปิดอ่านได้เฉพาะหนังสือที่มีขายใน amazon เท่านั้น  
 3. Web accessible e-Books  บอกรับในเชิงพาณิชย์ ซื้อเป็นฐานข้อมูล มีบางฐานข้อมูลที่อนุญาตให้นำหนังสือที่มีในฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกโอนลงมาใน OPAC ได้โดยอัตโนมัติ  
                   E-Book  ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลใหม่ที่ทันสมัย และรวดเร็ว  กล่าวคือหากรอเป็นหนังสือก็ใช้เวลาในการจัดพิมพ์นาน  ทางสำนักพิมพ์จึงต้องทำออกมาในรูปแบบของ E-Book เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  และเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการขาย

             

 E-Journal                     การจัดทำวารสาร
 1. จัดทำในรูปแบบสิ่งพิมพ์
 2. จัดทำเป็นวัสดุย่อส่วน ในรูปแบบของไมโครฟิช ซึ่งประเทศไม่นิยมจัดเก็บในไมโครฟิช แต่จะจัดเก็บในไมโครฟิล์ม  ซึ่งข้อดีของไมโครฟิชคือสามารถจัดเก็บได้นาน 200 ปี  เป็นการจัดเก็บเพื่อรักษาต้นฉบับไว้ ไม่ได้เพื่อเป็นการเผยแพร่โดยทั่วไป  และราคาในการจัดทำไม่แพง
 3. จัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลซีดีรอม
 4. จัดเก็บวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งปัญหาของการจัดเก็บในรูปแบบนี้คือ ข้อมูลอาจจะไม่เข้าถึงได้ตลอด กล่าวคือ วันนี้สามารถเข้าดูได้ แต่อีก 10 ปีข้างหน้าอาจจะเข้าดูไม่ได้
               
                    ชื่อเรียก
 • E-Journal หรือ e-Journal
 • Online  Journal
 • Internet  Journal
 • Cyber Journal

                     รูปแบบไฟล์
 • PDF  อ่านและดาวน์โหลดได้ง่าย มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้อย  มีไฟล์ขนาดเล็ก
 • ABS  สามารถอ่านได้ทุกไฟล์  กำลังเป็นที่นิยม
 • Scan  เป็นนามสกุลพวก .gif  .jpeg  .pdf
 • HTML

                     รูปแบบในการจัดทำ
 1. ทำซ้ำฉบับพิมพ์
 2. ทำเป็นดิจิทัล หรือ Born digital  คือทำเป็นดิจิทัลโดยเฉพาะ ไม่เคยทำเป็นสิ่งพิมพ์มาก่อน โดยเฉพาะวารสารกล่ม OA เป็น Born Digital ทั้งหมด  

                    การจัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • นำวารสารเก่าๆมาสแกนและจัดเก็บไฟล์ไว้
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากกระบวนการพิมพ์  มีวัตถุประสงค์ที่จะทำเป็นทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบอาจจจะไม่เหมือนกัน แต่มีเนื้อหาบทความเหมือนกัน
 • วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนใหญ่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต
                     

                   

E-Book-ต่อ (สรุป 11/07/54)


                   ข้อด้อยของ E-Book
 • ต้องมีเครื่องอ่าน
 • ต้องใช้พลังงาน
 • เปราะบาง เสียหายง่าย
 • ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ถูก Hack และ Crack ง่าย

                  Book Scanner  คือเครื่องสแกนหนังสือขนาดใหญ่ เพื่อสแกนข้อความตัวอักษรในหนังสือนำมาทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book  โดยใช้โปรแกรม OCR (Optical Character Recognition)  มาทำการแปลงภาพที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบของ MS Word จากนั้นสามารถมาแต่งหรือเพิ่มเติมได้


                  การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Publishing model)
 1. จัดทำส่วนบุคคล (Self-Publishing)
 2. จัดทำเพื่อการค้า (Commercial)
 3. จัดทำเพื่อการศึกษา (Educational)

                  ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำ
 • ExeBook Self-Publisher
 • e-ditor
 • Mobipacket Publisher 3.0
 • Desktop Author
 • eBookGold
 • E-Book crator
 • Flip Alablum

                  ซอฟต์แวร์สำหรับการอ่าน
 • Browser
 • Adobe  Acrobat  eBook  Reader
 • Microsoft  Reader
 • Palm  Reader

                   ข้อดีของ E-Book สำหรับห้องสมุด
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จำนวนมากขึ้นในครั้งเดียวกัน
 • ราคาถูกกว่าสิ่งพิมพ์
 • ประหยัดงบประมาณในด้านการจัดซื้อ และสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ในปริมาณที่มากขึ้น
 • สนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการได้ข้อมูลทันที
 • สามารถจัดเก็บได้สะดวกขึ้น  โดยการทำสำเนา 
 • ทางห้องสมุดสามารถจัดทำเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และให้บริการออนไลน์ได้
 • เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ห้องสมุดนำมาใช้ในการให้บริการ เช่น Blog  wiki , RSS ,OSS
 • การบอกรับของห้องสมุดเป็นในลักษณะการได้รับอนุญาตให้ใช้ (license) 
 • ลดงานภายในห้องสมุด เช่น งานบริการยืม-คืน  การลงรายการ  การขึ้นชั้นหนังสือ เป็นต้น

                   ข้อเสียของ E-Book สำหรับห้องสมุด
 • มีขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรในรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องได้รับการอบรมฝึกฝนใหม่ หรือต้องการบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดการ การให้บริการ
 • อาจต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
 • การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่มีให้บริการร่วม
 • ผู้ใช้ต้องได้รับการฝึกอบรม


E-Book (สรุป 07/07/54)                    E-Book คือ  หนังสือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่าน E-Book โดยเฉพาะ หรือ E-Book Reader  
                   ปัจจุบันนิยมใช้ E-Book มากขึ้น  เนื่องจากประหยัดทรัพยากรกระดาษ เข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าสนใจกว่าหนังสือในรูปแบบเดิม สามารถแสดงผลด้วยภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว หรือเพิ่ม link เข้าไปได้  ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆได้ และสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ


                    E-Book  Reader  คือโปรแกรมที่อ่าน E-Book เช่น ePub , Kindle , eReader , iPhone , Palm เป็นต้น

                   ePub   เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่สามารถเปิดอ่านได้ในทุกนามสกุล  และสามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลายไฟล์  ซึ่งมีหลายโปรแกรมที่อ่าน ePub ได้ เช่น  adobe , Sony Reader , Kindle เป็นต้น  


                    คุณสมบัติของ E-book Reader
 • สามารถค้นภายในเนื้อหาได้
 • บันทึกข้อความ หรือใส่ความคิดเห็นของเราได้
 • คัดลอกและวาง
 • มีพจนานุกรมในตัว บอกคำแปลหรือโยงไปหาดิชชันนารีอื่นๆ
 • สามารถเน้นข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความลงไปได้
 • ปรับขยายตำแหน่งหรือตัวอักษรในการอ่านได้
 • สามารถอ่านออกเสียงได้
 • มีการเชื่อมโยง (Hyperlink)  
 • มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           
                   ข้อดีของ E-Book
 • มีภาพเคลื่อนไหว เสียง และสามารถอ่านออกเสียงได้
 • ไม่แพง
 • ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • ดีต่อสิ่งแวดล้อม

                 ข้อเสียของ E-Book
 • มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการคัดลอกข้อความหรือบทความ
 • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตา เนื่องมาจากการอ่าน E-Book ผ่านหน้าจอ อาจมีอาการตาแห้งหรือตาเสื่อมเร็วได้
 • ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่าน E-Book 
   

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Open Access Journals-Gold OA (สรุป 30/06/54)

       

          ลักษณะของ Gold OA
 1. เป็นวารสารบทความทางวิชาการ
 2. มีคุณภาพและลักษณะเหมือนวารสารทั่วไป เช่น editorial oversight , copy and editing เป็นต้น
 3. บทความเป็นแบบดิจิทัล  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้  มีอายุการใช้งานที่ยั่งยืน
 4. เปิดให้เข้าถึงได้อย่างเสรี
 5. ผู้แต่งยังคงมีลิขสิทธิ์ในบทความอยู่
 6. ผู้แต่งทำสัญญาอนุญาต (Creative Common) หรือ licenses อื่นๆได้


          Open Access  Journal  Publishers-type
 1. Born OA Publishers  เป็นวารสารที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน  ส่วนใหญ่จะใช้ Creative Common
 2. Conventional  Publishers  วารสารเชิงพาณิชย์ ใช้ Creative Common
 3. Non-Traditional  Publishers  วารสารที่ไม่หวังผลกำไร  ไม่ใช่เพื่อการค้า  นักวิชาการเป็นผู้จัดทำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Implementing Open Access (สรุป 27/06/54)


 • Green OA : เป็นบทความหรือเอกสารที่ผู้แต่งเก็บไว้ และนำไปเผยแแพร่ลงเว็บไซต์ของตนเอง หรือทำเป็น IR เพื่อเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ต
 • Gold OA :  เป็นบทความหรือวารสารที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์สาธารณะทั่วไป ซึ่งผู้ใช้คนอื่นๆสามารถเข้าถึงได้

                   รูปแบบการนำเสนอ Self-Archiving
 1. Author's  Personal  Websites  เว็ปไซต์ส่วนตัวของผู้แต่ง  ผู้แต่งส่วนใหญ่จะนำผลงานของตนเผยแพร่ลงบนเว็ปไซต์ของตนเอง  ซึ่งสามารถเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ได้ในรูปแบบของ E-print ที่เป็น  HTML , PDF , Word ก็ได้  ซึ่งข้อดีของการเผยแพร่ผลงานลงบนเว็ปไซต์นั้นจะทำให้ search engines สามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้
 2. Disciplinary  Archives  คลังจัดเก็บเอกสารเฉพาะสาขาวิชา  อาจเป็นการร่วมมือกันในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่แบบ open access เช่น E-print หรือสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
 3. Institutional-Unit  Archives  คลังจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานย่อยของสถาบัน  เป็นการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้สถาบันนั้นๆ  ซึ่งอาจจะทำคล้ายๆกับเว็ปไซต์ส่วนบุคคลและเผยแพร่แบบ open access 
 4. Institutional  Repositories คลังจัดเก็บเอกสารระดับสถาบัน  ซึ่งเป็นการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ , E-prints เป็นต้น โดยสถาับันจัดทำขึ้นหรืออาจเป็นความร่วมมือกันจากหลายๆสถาบันก็ได้  ซึ่งทางห้องสมุดมีหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดทำและเผยแพร่ผลงานของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางสถาบันให้เป็น IR

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Creative Common-CC (สรุป 23/06/54)Creative  Commons-CC              Creative  Commons-CC  หรือสัญญาอนุญาติใช้งานสร้างสรรค์เสรี  คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายขอบข่ายของการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้น  วัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งภาพ  เสียง  ข้อมูล  โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูลโดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม 
              ครีเอทีฟคอมมอนส์ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ  ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิ์อื่นๆไว้ได้  โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายรูปแบบ  ซึ่งรวมถึง  การยกให้เป็นสาธารณะสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเปิด  โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ                เงื่อนไขหลักในการใช้
 1. Attribution (BY)  ยอมรับสิทธิ์ผู้สร้าง 
 2. Share Alike  (SA)  ใช้สัญญาแบบอนุญาตแบบเดียวกัน
 3. No Derivatives works  (ND)  ไม่แก้ไข  ดัดแปลงต้นฉบับ
 4. Non-Commercial  (NC)  ไม่ใช้เพื่อการค้า
                    ซึ่งเจ้าของสิทธิ์สามารถเข้าไปสร้างครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ใน http://creativecommomns.org  พร้อมทั้งกำหนดสัญญากำกับในผลงานของตนไว้  เพื่อผลงานที่เป็นสาธารณะสมบัติต่อไป
Self-Archiving

 1. Preprint  ฉบับสำเนา (ฉบับก่อนพิมพ์)    เป็นฉบับแรกที่ผู้เขียนๆขึ้นมาโดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ส่วนใหญ่เขียนเพื่อวัตถุประสงค์ส่งตีพิมพ์ในวารสาร  หรือส่งเวียนให้แก่กันเพืิ่อติติงก่อนส่งให้สำนักพิมพ์พิจารณาต่อไป
 2. Postprint  ฉบับที่จัดพิมพ์ คือฉบับสมบูรณ์ที่จะใช้ในการตีพิมพ์  อาจเป็นฉบับที่สำนักพิมพ์จะนำตีพิมพ์  หรือปรับปรุงจากฉบับ preprint  ที่ผู้เขียนทำการปรับปรุงระหว่างการได้รับการประเมินคุณภาพและอยู่ในระหว่างการดำเนินการของการรับตีพิมพ์  หากได้รับการเผยแพร่แล้วจะเรียกว่า "e-print" คือฉบับ preprint และ postprint ที่ได้รับการตรวจสอบและเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งจะเผยแพร่เฉพาะแต่ใน OA  ส่วนในวารสารจะมีแต่ postprint เท่านั้น
 3. Grey  Literature  เอกสารหายาก  เป็นเอกสารที่เผยแพร่ในวงจำกัดหรือเผยแพร่เฉพาะกลุ่ม  เป็นเอกสารที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์โดยทั่วไป  เช่น  รายงานการประชุม  รายงานของหน่วยงาน  รายงานทางวิชาการ    เอกสารทางธุรกิจ  หรือเอกสารอื่นๆที่มีการควบคุมคุณภาพโดยมีการพิจารณาก่อนการตีพิมพ์  ซึ่งมักไม่มีการตีพิมพ์แพร่หลายนัก
 4. Errata / Corrigenda  การปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม